Prezentace a výsledky debaty k lesům

30.03.2017 12:46

Ve středu 29. března 2017 uspořádala ekologická platforma Zvonečník a Masarykova demokratická akademie debatu "České lesy: cesta k udržitelnému hospodaření" (viz pozvánka).

 

Videozáznamy debaty:

Zahájení, úvodní vystoupení prof. RNDr. Jakuba Hrušky, CSc. (biogeochemik a lesník), RNDr. Petra Petříka, Ph.D. (vědecký pracovník AVČR) a Ing. Vladislava Ferkla (lesník Klokočná).

video

Úvodní vystoupení prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (profesor pěstování lesů), Ing. Jaromír Vašíček, CSc. (ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) a Ing. Václav Lidický (výrobně technický ředitel Lesy ČR).

video

Úvodní vystoupení Ing. Daniel Szórád, Ph.D. (generální ředitel Lesy ČR) a Ing. Norbert Buchta (místopředseda ekologické komise ČSSD).

video

Debata s Ing. Danielem Szórádem, Ph.D. (generální ředitel Lesy ČR).

video

Debata k rozšíření douglasek, k invazním druhům, stavům lesní zvěře, nastavení legislativy a ekonomiky hospodaření v lesích.

video

Volnější debata a závěry.

video

Doplnění závěrů a debata s lesními hospodáři.

video

 

Shrnutí debaty:

Nikdo z účastníků se nevyslovil pro výrazné změny přístupu k hospodaření v českých lesích. Státní podnik sází větší podíl listnáčů, než je jejich zákonný podíl. Podíl listnáčů v obnově se již dlouhodobě reálně zvyšuje a směřuje k žádoucímu zastoupení pro ekologickou stabilitu. Obnova lesů se provádí ročně pouze na 0,8% plochy lesů, proto je změna k doporučené druhové skladbě dlouhodobým procesem. Jistě je ale vhodné zabývat se konkrétními případy, protože i podle generálního ředitele Daniela Szóráda ne všude je situace optimální a on má zájem na řešení těchto případů.

Prof. Jakub Hruška přiblížil problematiku klimatických změn a vyslovil se pro jasné veřejné zadání pro LČR. Zdůraznil, podobně jako řada dalších řečníků, negativní vliv přemnožení lesní zvěře na rychlejší změnu druhové skladby lesů. Klíčové vidí způsoby pronajímání honiteb, další debata ukázala na význam změn zejména mysliveckého zákona.

Z hlediska ekonomiky Ing. Vladislav Ferkl poukázal z propočtů na příkladu demonstračního objektu Klokočná na ekonomickou výhodnost přírodě blízkého hospodaření, a to za současných ekonomických podmínek. Převod borových a smrkových monokultur na výběrný způsob hospodaření trvá již 27 let. Nikdo z účastníků debaty se nevyslovil pro změny ekonomického nastavení hospodaření v lesích, například ve prospěch produkce palivového dřeva a současná produkce dřeva se bez větších problémů uplatňuje na trhu. Prof. Vilém Podrázský zdůraznil význam dřeva coby obnovitelného zdroje energie, který lze produkovat environmentálně šetrně. Vyslovil se pro pěstování douglasek jako jen příměsových dřevin s celkovým podílem ve výši do 2 % zastoupení.

Invazní druhy dřevin účastníci nepokládají za zásadní problém českého lesnictví. Ale určitě je vhodné je potlačovat průběžně kvůli předcházení větším problémům v budoucnosti a důrazně je potlačovat zejména tam, kde by mohly omezovat obnovu dřevin přirozené druhové skladby. U živočichů je větší důraz kladený na možnosti potlačení jelena siky.

*Jaké druhové složení v současnosti lesy mají a jaké by ho měly ideálně mít?

Současný podíl jehličnatých dřevin činí 72,3 %, listnatých dřevin 26,5%. Projevy klimatické změny zrychlí přeměnu smrkových monokultur na smíšené porosty ve východní části republiky. Maximálně využívat přípravné dřeviny - bříza, osika, olše při obnově na rozsáhlých kalamitních holinách.

*Jak se v současnosti ekonomicky vyplácí pěstování přírodě blízkých lesů?

Záleží na výchozím stavu převáděného porostu. Několik desítek let je obvykle těžba dřeva a zisk na jednotku plochy nižší. Již po 20 letech stoupají těžební možnosti a klesají náklady na pěstební činnost. Výběrný způsob šetří náklady na pěstební činnost a na ochranu lesa, stoupají náklady na odborné lesníky a na šetrné přibližování.

*Jaké změny v legislativě a ekonomickém nastavení hospodaření jsou nutné?

Největším problémem pro vyšší a efektivnější využívání přirozené dřevinné skladby při obnově lesů jsou nadměrné stavy spárkaté zvěře. Je nutné schválit novelu zákona o myslivosti.

Dále je nutná novela vyhlášky č. 83/1996 (doplnění možnosti použít na velkých kalamitních holinách přípravné dřeviny), rozšíření spektra a podílu MZD, nové vymezení Lesních vegetačních stupňů.

připravili Mgr. Jiří Jakl a Ing. Norbert Buchta

 

Prezentace panelistů ke stažení (PDF, max 4,5 MB):

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (biogeochemik a lesník) -zde-

Ing. Vladislav Ferkl (lesník Klokočná) -zde-

MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA) -zde-

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (profesor pěstování lesů) -zde-

Ing. Daniel Szórád, Ph.D. (generální ředitel Lesy ČR) -zde-

 

Zpět

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.